Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI CAMPER MANIACS s. r. o. KÚPNEJ ZMLUVY NA PREDAJ

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese campermaniacs.sk, v rámci ktorých na jednej strane vystupuje spoločnosť CAMPER MANIACS s. r. o., so sídlom Rajecká cesta 338/17, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 52 990 117, DIČ: 2121215613, IČ DPH: SK2121215613, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 74380/L, e-mail: tatiana@campermaniacs.sk, ako Predávajúci (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej je Kupujúci, ktorým je podnikateľ alebo spotrebiteľ (ďalej len „Kupujúci“). Tieto VOP a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 2. Na účely týchto VOP sa podnikateľom rozumie (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo (iv) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. V prípade, ak Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo organizácie (IČO), vzťahujú sa na neho pravidlá uvedené v týchto VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi týmito VOP a individuálnou zmluvou, majú prednosť ustanovenia zmluvy. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi týmito VOP a Obchodným zákonníkom, majú prednosť ustanovenia týchto VOP.
 3. Na účely týchto VOP sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 5. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou písomne dohodnuté inak.

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci na zadanú emailovú adresu.

Článok II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru (i) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode, alebo (ii) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 2. Pri zadávaní objednávky si Kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito VOP.
 3. V prípade, ak je Kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na webovú stránku Predávajúceho. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie objednávky Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na emailovú adresu zadanú Kupujúcim. Uzatvorenú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej kúpnej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 4. V prípade, ak je Kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru Kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát Predávajúci nenesie zodpovednosť.
 5. Predávajúci archivuje uzatvorenú kúpnu zmluvu po dobu najmenej piatich (5) rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí Kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Článok III. Dodanie predmetu kúpy

 1. Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu kúpy a Kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 3. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy vrátane dokladov, ktoré sa k predmetu kúpy vzťahujú a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu kúpy v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou.
 4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať predmet kúpy Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s predmetom kúpy v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 5. V prípade, ak má Predávajúci predmet kúpy odoslať, odovzdá tovar (i) Kupujúcemu, ktorým je podnikateľ, odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, (ii) Kupujúcemu, ktorým je spotrebiteľ, keď mu tovar odovzdá dopravca.
 6. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

V prípade, ak nie je dohodnuté, akým spôsobom má byť predmet kúpy zabalený, Predávajúci predmet kúpy zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie predmetu kúpy a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci predmet kúpy pre prepravu.

Článok IV. Kúpna cena

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené v online katalógu Predávajúceho umiestneného na webovej stránke podľa bodu 1.1 týchto VOP.
 2. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov (bez poplatku za dopravu). Poplatky za dopravu sú uvádzané v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
 3. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej ceny za individuálne dohodnutých podmienok.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.
 5. Kupujúcemu bude dodaný tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade informuje Kupujúceho o takejto skutočnosti.

Článok V. Platobné podmienky

 1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky (i) platba v hotovosti do 5.000,- Eur pri prevzatí tovaru na dohodnutom mieste, (ii) platba vopred bankovým prevodom, (iii) platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na dohodnutom mieste (platobnou kartou), (iv) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), (v) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca), (vi) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok Predávajúceho).
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
 3. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Článok VI. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci zabezpečuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru (i) osobný odber, (ii) zasielanie prepravnou službou, (iii) zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu.
 2. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Predávajúceho nenesie Predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
 3. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, sa Kupujúci preukáže identifikačným preukazom (napr. občiansky preukaz), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je Kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov je Predávajúci oprávnený odmietnuť tovar vydať.
 4. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 5. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto VOP, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva tovar reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Článok VII. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži doklad o úhrade tovaru.

Článok VII. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži doklad o úhrade tovaru.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy uverejnený na webovej stránke Predávajúceho podľa bodu 1.1 týchto VOP.

Článok IX. Odstúpenie od zmluvy (platí len pre spotrebiteľa)

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), má Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.
 2. Odstúpenie od zmluvy možno doručiť Predávajúcemu na adresu sídla Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.1 týchto VOP.
 3. Tovar by mal Kupujúci vrátiť Predávajúcemu najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Tovar sa zasiela na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v bode 1.1 týchto VOP.
 4. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s ustanovením § 10 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku).
 5. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
 6. Peniaze za vrátený tovar budú Kupujúcemu vrátené najneskôr do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúcemu.
 7. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže Kupujúci odstúpiť od zmlúv:
  1. o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. v ďalších prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
 8. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 9. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne Kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatenej finančnej čiastky za tovar, ktorá bude vrátená Kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vystaví dobropis, ktorý bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy odošle Kupujúcemu.

Článok X. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje Predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v bode 1.1 týchto VOP. Predávajúci doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
 2. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený sa obrátiť na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť Kupujúceho (spotrebiteľa) obrátiť sa na súd.
 3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim z kúpnej zmluvy. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 5. Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 6. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 8. Znenie týchto VOP je Predávajúci oprávnený meniť či dopĺňať. Na platne uzavretú kúpnu zmluvu sa vzťahujú VOP platné v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2021.